Scroll Top
Disclaimer

De (intellectuele) eigendomsrechten op deze website en de inhoud die daarop wordt weergegeven liggen bij BIMSQUARE en zijn bij wet beschermd. De beschikbare informatie en inhoud mag niet worden gebruikt zonder onze uitdrukkelijke toestemming, behalve voor privé of ander eigen gebruik zoals bedoeld in de AVG. De artikelen die op onze website gepubliceerd worden, mogen door uitgevers in papieren media [dagbladen en (vak)tijdschriften] zonder onze voorafgaande toestemming gepubliceerd worden, op voorwaarde dat er een duidelijke bronvermelding is opgenomen. Daarnaast dient de uitgever een exemplaar van het tijdschrift of dagblad, waarin het desbetreffende artikel is opgenomen, ter informatie aan ons te verstrekken.

Uitsluiting aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Deze website is een uitgave van de BIMSQUARE Ondanks de zorg waarmee deze Website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. De BIMSQUARE kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan de BIMSQUARE garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval.

De BIMSQUARE streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt de BIMSQUARE zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen.
Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van de BIMSQUARE. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van de BIMSQUARE wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Indien persoonsgegevens worden verkregen bij de betrokkene deelt BIMSQUARE vóór het moment van de verkrijging de betrokkene de doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd mede, tenzij de betrokkene daarvan reeds op de hoogte is.

BIMSQUARE verstrekt nadere informatie voor zover dat gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt, nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.